Algemene Voorwaarden
van de besloten vennootschap W. Visscher en Zoon B.V. (kvk 05035297) handelend onder de naam VISSCHERHOLLAND en gevestigd te Steenwijk aan het adres Korte Venen 7 (8331TG)

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op alle door VisscherHolland, hierna te noemen VH, gedane offertes, op alle door VH gesloten overeenkomsten met afnemers, opdrachtgevers of anderszins derden – hierna te noemen: de Wederpartij – danwelke op welke (rechts)handeling van VH dan ook.
2. VH verricht geen werkzaamheden noch sluit overeenkomsten, van welke aard en/of omvang dan ook, waarop algemene voorwaarden van de Wederpartij van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden worden steeds van de hand gewezen.
3. Indien en voor zover door een Wederpartij gesteld wordt dat in een voorkomend geval van de AV afwijkende afspraken gemaakt zijn, dient de Wederpartij daarvan desgevraagd bewijs te leveren hetgeen slechts schriftelijk (waaronder tevens, ook verder in de AV, wordt verstaan per e-mail) mogelijk is. De Wederpartij dient zich te realiseren dat slechts de directie van VH bevoegd is afspraken te maken die afwijken van de AV.

Totstandkoming overeenkomst

4. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
5. Mondelinge (waaronder telefonische) afspraken alsmede toezeggingen van medewerkers van VH binden VH slechts indien zij door VH schriftelijk zijn bevestigd. Het bepaalde in art. 3 blijft onverkort van toepassing.
6. Een overeenkomst tussen VH en de Wederpartij komt eerst tot stand nadat 1) een offerte door de Wederpartij is geaccepteerd, 2) de Wederpartij op daartoe gebruikelijke werkwijze bij VH een bestelling heeft gedaan, 3) met de aanvang van nakoming van met de Wederpartij gemaakte afspraken door VH aanvang is gemaakt.

Prijzen

7. De door VH opgegeven prijzen zijn dagprijzen, tenzij schriftelijk een geldigheidstermijn is aangegeven.
8. Prijzen zijn immer exclusief BTW, andere (externe) heffingen van overheidswege of anderszins, transportkosten en andere bijkomende kosten.
9. VH besteedt de grootst mogelijke zorg aan de uitvoering en inhoud van haar reclamemateriaal en website en overige uitingen. Desondanks kan het, door welke oorzaak dan ook, voorkomen dat er druk-, typ- of anderszins fouten in haar presentatiemateriaal voorkomen. Indien daarvan sprake is, bindt die kennelijke fout VH niet en gelden de gebruikelijke, feitelijke, prijzen.
10. Indien en voor zover door VH kortingen worden verleend, gelden die kortingen uitsluitend voor zover ze worden verstrekt. Nimmer kan een Wederpartij aan in het verleden verkregen kortingen rechten voor de toekomst ontlenen. Kortingen worden ook immer voorwaardelijk verstrekt in die zin dat de Wederpartij, ook met terugwerkende kracht, het recht op korting(en) verliest als de Wederpartij zich niet stipt aan houdt aan de rechten en plichten van de overeenkomst, waaronder de AV.

Betaling

11. De Wederpartij is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum geheel te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De administratie van VH is leidend voor wat betreft de vaststelling van hetgeen voldaan is.
12. Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Elke betalingstermijn is een fatale termijn.
13. De Wederpartij komt nimmer een recht toe op opschorting, verrekening, danwel welk door de Wederpartij in te roepen of ingeroepen recht op niet-betaling op overeengekomen wijze. Elk recht daarop wordt door de Wederpartij prijsgegeven.
14. Indien de Wederpartij in verzuim verkeert met zijn verplichting(en) is hij aansprakelijk voor de schade die VH als gevolg daarvan lijdt, ongeacht de aard en/of omvang van die schade. Voor wat betreft de schade van VH die in dat geval samenhangt met de incasso van haar vorderingen op de Wederpartij geldt het volgende:
i. De werking van de Wet Incassokosten wordt uitgesloten.
ii. de Wederpartij is immer aansprakelijk voor alle kosten die VH redelijkerwijs maakt teneinde tot incasso van haar vorderingen op de Wederpartij te geraken, ongeacht van welke aard die kosten zijn. Daaronder vallen (derhalve) interne kosten van medewerkers en anderszins, externe kosten van deurwaarder(s), incassobedrijven, advocaten en verdere gerechtelijke kosten. De Wederpartij is voorts aansprakelijk voor de integrale (dus volledige) kosten van VH ingeval een juridische procedure wordt gevoerd. Partijen komen overeen dat het forfaitaire kostenveroordelingsmodel, dat door rechters wordt gehanteerd, in zo’n geval niet wordt toegepast en dat de Wederpartij aansprakelijk is en blijft tot voldoening van de gehele proceskosten van VH.
iii. De Wederpartij is gehouden tot voldoening van de feitelijke, onder ii., bedoelde incassokosten die VH maakt. Om praktische redenen komen partijen overeen dat VH gerechtigd is tot het vorderen van incassokosten met een minimum van 10% (excl. BTW) van het totale openstaande bedrag, immer met een minimum van 350,00 EUR (excl. BTW).
15. VH is immer gerechtigd, ongeacht de positie van de Wederpartij en ongeacht de stand van zaken terzake de overeenkomst(en), van de Wederpartij, ter nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij – ongeacht of die reeds opeisbaar zijn –, zekerheid te verlangen. Die zekerheid dient naar tevredenheid van VH verstrekt te worden en kan bestaan, doch niet beperkt daartoe, uit een aanbetaling, het stellen van een bankgarantie of enig andere zekerheid.
16. De Wederpartij is bij verzuim terzake één of meer van haar betalingsverplichtingen jegens VH gehouden de wettelijke handelsrente over de vorderingen van VH te voldoen, alles tot de dag der algehele betaling.

Levertijd / transport / risico

17. Levertijden gelden immer bij benadering en de Wederpartij kan geen aanspraak maken op nakoming daarvan. VH geraakt eerst in verzuim met haar leveringsverplichtingen indien en voor zover de bij benadering opgegeven levertijden niet door VH gehaald zijn én nadien ook door VH niet geleverd is op nader bepaalde wijze alles eerst uiterlijk indien VH die nader bepaalde levertijden langer dan drie werkdagen overschrijdt. In zo’n geval is de Wederpartij gerechtigd die specifieke overeenkomst – uitsluitend voor wat betreft de niet geleverde zaken – te ontbinden doch wordt elke aansprakelijkheid van VH voor (gestelde) schade van de Wederpartij uitgesloten.
18. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan VH te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel pas leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in
art. 17 van de AV.
19. VH verzorgt het transport van bestelde goederen ten behoeve van de Wederpartij. Dit geschiedt via eigen vervoer danwel door inschakeling van derden. Kosten van vervoer worden voldaan door VH hetgeen niet persé met zich brengt dat VH transportkosten niet aan de Wederpartij in rekening brengt. 
20. VH levert de bestelde goederen aan de Wederpartij CPT (incoterms: ‘Carriage Paid To’):
i. Eigendomsoverdracht vindt plaats bij aflevering bij de Wederpartij;
ii. Het risico van de af te leveren goederen gaat over per moment van eerste overdracht van de goederen door VH aan de vervoerder.
iii. De Wederpartij dient zich goed bewust te zijn van overgang, aan haar, van het risico-moment van de bestelde en nog te vervoeren goederen per moment van aanbieding van de bestelde goederen door VH aan de vervoerder. Het voorgaande schept nimmer voor Wederpartijen afdwingbare rechten op dekking en/of schadevergoeding.
21. Niettegenstaande het bepaalde in art. 20 kan het voorkomen dat ter dekking van tijdens het vervoer aan de goederen opgetreden schade, een beroep kan worden gedaan op door VH en/of dier vervoerder afgesloten verzekeringen.
22. Indien en voor zover VH ter afwering van een schadevordering van de Wederpartij geen dekking toekomt op een door haar, VH, afgesloten verzekering wordt elke aansprakelijkheid voor schade aan de goederen en/of veroorzaakt door (het transport van) de goederen, uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

23. Zolang VH nog enige vordering (tot betaling, ongeacht de daaraan ten grondslag liggende verbintenis) op de Wederpartij heeft, blijft VH eigenaar van aan de Wederpartij geleverde zaken. Zolang de eigendom van door VH geleverde zaken nog niet op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij verplicht die zaken naar behoren tegen breuk, brand, diefstal danwel welke schade dan ook, te verzekeren. De Wederpartij is desgevraagd verplicht VH inzage te verstrekken in de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie.
24. Het is de Wederpartij niet toegestaan nog niet aan hem in eigendom geraakte zaken van VH, aan derden over te dragen, noch deze te bezwaren op enige wijze, ten behoeve van wie dan ook.

Controle en reclames

25. De Wederpartij draagt er zorg voor dat binnen reguliere kantooruren één of meer van haar medewerkers aanwezig zijn op de plaats waar de Wederpartij de goederen wenst te ontvangen.
26. De Wederpartij is gehouden een ontvangstbevestiging (pak- of afleverbon) voor goede ontvangst te tekenen. Indien en voor zover VH op de plaats van ontvangst van de Wederpartij niemand aantreft, is VH gerechtigd de goederen op de meest voor de hand liggende (veilige) plaats, alles ter vrije beoordeling van VH, achter te laten. Ook in dat geval is VH niet verantwoordelijk voor nadien optredende schade aan en/of diefstal van de geleverde goederen. Indien en voor zover redelijkerwijs geen ontvangstbevestiging (pak- of afleverbon) door of namens de Wederpartij kan worden ondertekend, geldt de administratie en/of de verklaring van hulppersonen van VH als doorslaggevend bewijs van de (wijze van) levering en al wat daarmee samenhangt. Het voorgaande dient VH op te nemen, nu het gelet op het specifieke karakter van de agrarische praktijk (met piekmomenten, veelal afwezigheid van medewerkers van de Wederpartij en een veel ontbreken van een bemande receptie) voorkomt dat VH bij aflevering van door de Wederpartij bestelde goederen niemand aantreft.
27. De Wederpartij dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na feitelijke aflevering door VH aan de Wederpartij, te controleren en op juistheid en afwezigheid van gebreken na te zien. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen één week na feitelijke levering aan de Wederpartij, door hem aan VH te worden doorgegeven.
28. Indien de Wederpartij verzuimt de in art. 27 bepaalde verplichtingen na te komen, worden de geleverde goederen geacht zonder enig gebrek en op juiste wijze aan de Wederpartij geleverd te zijn. Indien de Wederpartij zich desondanks (op enig later moment) op het standpunt stelt dat geleverd is op non-conforme wijze, draagt de Wederpartij daarvan de bewijslast.
29. Elk recht van de Wederpartij ingevolge de stelling dat geleverde goederen een gebrek vertonen danwel dat (anderszins) sprake is van non-conforme nakoming vervalt sowieso:
i. indien de Wederpartij niet binnen vier weken na ontdekking van het gebrek en/of de reden van de stelling dat non-conform geleverd is, daarvan jegens VH geklaagd heeft en daarmee aan haar klachtplicht jegens VH voldaan heeft, en in alle gevallen,
ii. na ommekomst van vier maanden na levering.
30. Het bepaalde in deze paragraaf laat het bepaalde in de artt. 35 tot en met 40 onverlet.

Aard van de producten en diensten van VH

31. De bedrijfsvoering van VH ziet voor een groot deel op groothandelsactiviteiten in agrarische goederen. Deze goederen worden door VH ingekocht bij derden. Ongeacht of deze goederen al dan niet onder eigen label door VH worden verhandeld, geldt dat VH nimmer nakoming van verplichtingen jegens de Wederpartij gehouden is, dan tussen VH en de producent van de goederen overeengekomen is. VH kan niet instaan en staat niet in voor eigenschappen van de goederen, gebreken daaraan en wat dies meer zij, anders dan dat die eigenschappen en de aard en werking e.d. van die goederen door de producent van die goederen aangegeven en/of gegarandeerd zijn.
32. De goederen die VH aanbiedt en verkoopt, dienen uitsluitend op de aangegeven wijze en met hantering van de specificaties/gebruiksvoorwaarden gebruikt te worden. De werking van veel goederen die VH aanbiedt en verkoopt, hangt samen met vele door VH niet te beïnvloeden omstandigheden (zoals geldt voor, maar niet beperkt daartoe, zaden, gezondheidsproducten voor dieren, (organische) toevoegingsmiddelen voor voer, bodem e.d.). VH is derhalve niet aansprakelijk voor door de Wederpartij gestelde schade als gevolg van (een bepaalde werking of een wenselijk gevolg van) die goederen.
33. Indien de aan de Wederpartij geleverde goederen, niet verpakte goederen betreft (zoals losse goederen, stortgoed etc.) dan voldoet VH aan haar verplichtingen uit de met de Wederpartij gesloten overeenkomst indien en voor zover minimaal 95% van de overeengekomen omvang wordt geleverd.
34. Een deel van de activiteiten van VH ziet op advies op agrarisch gebied. Indien (al dan niet deels) tussen VH en de Wederpartij een overeenkomst wordt gesloten die ziet op advies, dan geldt hetgeen naast de overige voorwaarden van de AV (mutatis mutandis) daartoe het volgende:
i. VH verricht de diensten op de optimale en onder alle omstandigheden zo goed mogelijke wijze.
ii. Advies blijft mensenwerk. De adviseurs van VH hebben afdoende kennis op die gebieden waarop ze adviseren. In alle gevallen echter, geldt dat advisering een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting is. Garanties op verlangde of zelfs toegezegde uitkomsten worden nimmer verleend. In die zin schiet VH ook niet tekort als verwachtingen en/of (zelfs) toezeggingen niet uitkomen.
iii. De Wederpartij vrijwaart VH van elke vordering vanwege (aansprakelijkheid voor) schade, van welke aard en/of omvang dan ook, die een derde vanwege door VH verstrekte adviezen, op VH instelt of meent te kunnen instellen.

Aansprakelijkheid en overmacht

35. Indien VH door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en/of risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. VH is in geen geval jegens de Wederpartij aansprakelijk voor enige door haar of derden geleden schade.
36. Tot de omstandigheden als in art. 35 bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en  uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, overwegende mate van uitval van werknemers van VH, obstructies in de toelevering, aan VH, van producten en/of omstandigheden soortgelijk aan de voornoemde. Bij slechte weersomstandigheden kunnen leg- en laswerkzaamheden aan foliën opgeschort worden, evenzeer een omstandigheid als hiervoor bedoeld. De in dit artikel benoemde omstandigheden zijn evenzeer omstandigheden die (kunnen) leiden tot overmacht aan de zijde van VH. Indien sprake is van overmacht, is VH niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en/of omvang dan ook, aan de zijde van de Wederpartij en/of derden. Buiten dit geval geldt hetgeen hierna in art. 37 e.v. is gesteld.
37. VH is verzekerd tegen aansprakelijkheid krachtens de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.
38. Indien en voor zover de Wederpartij, danwel een derde, meent dat VH aansprakelijk is, om welke reden en met het oog op welke schade dan ook, voor zijn schade of die van een derde geldt het volgende:
i. VH sluit elke aansprakelijkheid voor schade van de Wederpartij uit, tenzij die schade gedekt is door de verzekeraar van VH en die verzekeraar ook tot schadevergoeding overgaat in welk geval VH nimmer aansprakelijk is voor (betaling van) schade hoger dan hetgeen haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.
ii. Indien en voor zover om welke reden dan ook VH toch aansprakelijk is voor (een deel der) schade geleden door de Wederpartij en/of een derde die de verzekeraar van VH niet dekt en/of voldoet aan de Wederpartij en/of die derden, wordt elke schadevergoedingsplicht van VH beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuur die aan de Wederpartij gezonden is in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst waarvan de uitvoering naar de mening van de Wederpartij geleid heeft tot haar schade. 
iii. In alle gevallen – ook indien sprake is van de situatie als bedoeld onder ii. hierboven – geldt dat elke schadevergoedingsplicht van VH zich beperkt tot een bedrag van 20.000,00 EUR.
39. Indien sprake is van opzet en/of grove schuld van VH, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet, tenzij het opzet en/of grove schuld van toeleveranciers en/of namens VH ingeschakelde hulppersonen betreft.
40. Indien en voor zover de Wederpartij meent schade te hebben geleden als gevolg van een handelen en/of nalaten van VH – danwel om welke reden dan ook in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst – en meent dat VH daarvoor aansprakelijk is, dient de Wederpartij daarvan VH per omgaand in kennis te stellen. Elke schadevordering van de Wederpartij vervalt indien de Wederpartij niet voldaan heeft aan hetgeen in art. 29 van de AV is bepaald, welke inhoud van overeenkomstige toepassing is op elke door de Wederpartij gestelde schadevordering, ongeacht de grondslag daarvan. Wederpartij dient derhalve immer binnen vier weken na ontdekking van haar schade daarover VH te informeren danwel daarover aan haar klachtplicht te voldoen en elke vordering vervalt na ommekomst van een termijn van vier maanden nadat VH aan haar verplichtingen uit overeenkomst met de Wederpartij heeft voldaan.

Beëindiging en annulering

41. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging door de Wederpartij van een tussen partijen gesloten overeenkomst wordt uitgesloten, tenzij de Wederpartij daartoe het recht heeft op basis van tussen partijen gemaakte afspraken, de AV incluis.
42. Indien en voor zover de Wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, is het uitsluitend naar keuze van VH om dat al dan niet te accepteren, zonder dat enig handelen in het verleden rechten schept voor de toekomst. In alle gevallen is VH gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen, gebaseerd op onder meer de tijd die het VH gekost heeft om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren en haar gederfde winstmarge.

Rechts- en forumkeuze

43. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten met, rechtshandelingen van en overig handelen of nalaten van VH. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, is bevoegd om (in eerste aanleg) kennis te nemen van geschillen.

Kopjes en vernietigde bedingen

44. In de AV gehanteerde paragraafaanduidingen (‘kopjes’) gelden enkel als omschrijving. Hieraan kunnen verder ter invulling van de (strekking van de) inhoud van de bedingen zelf, geen rechten worden ontleend. Indien en voor zover één of meer bedingen worden vernietigd, wordt een tussen partijen gerezen geschil zoveel mogelijk beheerst door de strekking en bedoeling van dat/die vernietigde beding(en).

Vertalingen

45. Indien de AV vertaald worden uit het Nederlands, geeft de Nederlandse tekst van (de vertaalde) AV de doorslag voor wat betreft uitleg en/of misverstanden van één of meer vertaalde bedingen.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden